Рок: 15. август 2016.

Конкурс X Међународне изложбе уметника „Град музеј железнице Лапово“

КТЦ „Стефан Немања“ Лапово

КТЦ „Стефан Немања“ Лапово објављује конкурс и правилник и пословник X Међународне изложбе уметника „Град музеј железнице Лапово“:

I – Уводне напомене

Члан 1.
Организатор X Међународне изложбе уметника „Град музеј железнице Лапово“ (у даљем тексту: изложба) је Културно-туристички центар „Стефан Немања“ Лапово (у даљем тексту: организатор).

Члан 2.
Отварање изложбе је заказано за 14.09.2016. године у галерији Културно-туристичког центра „Стефан Немања“ Лапово. Поставка изложбе ће трајати 20 дана.

II – Услови учешћа

Члан 3.
Конкурс је отворен за све уметнике који прихватају услове учешћа. Котизација за учешће на конкурсу је 500,00 динара за сваког аутора. Средства котизације служе за надокнаду трошкова:

– враћање радова аутору,
– наградни фонд у вредности од 300.000 динара,
– осигурање радова у току трајања изложбе,
– остали трошкови.

Члан 4.
Уплату котизације извршити на уплатни рачун бр. 840-384668-36
Корисник: Културно-туристички центар „Стефан Немања“ Лапово
Сврха плаћања: за изложбу “ Град музеј железнице Лапово“
Позив на број: 101

Котизација се не враћа.

Члан 5.
Уметници задржавају потпуну слободу избора технике. За излагање ће бити прихваћени само радови које Селекциона комисија буде вредновала као дела уметничког домета.
Уметници конкуришу са највише три рада.

Члан 6.
Изложбене категорије су:

1. сликарство,
2. фотографија,
3. скулптура.

Члан 7.
За радове у дводимензионалној техници максимално дозвољене димензије са рамом су 70 x 100 цм. За радове у три димензије максимално дозвољена величина је 40 x 70 x 100 цм. На техничкој селекцији биће одбијени сви радови који одступају од назначених димензија и одмах враћени аутору.

Члан 8.
Радови морају да буду опремљени за излагање осим фотографија иностраних аутора. На полеђини рада обавезно налепити налепницу организатора

III – Пријава на конкурс и контакт

Члан 9.
Пријаве на конкурс, уз пратећу документацију, подносе се на формуларима који се могу добити од организатора електронском поштом или са сајта www.ктцлапово.рс. Организатор признаје и фотокопиран формулар.

Члан 10.
Пријавни формулар попунити читко, штампаним словима са свим траженим подацима. Подаци из пријавног формулара биће употребљени за каталог као и фотографија аутора у електронској форми. О евентуалној промени адресе обавезно обавестити организатора.

Члан 11.
Радови и пријавни формулар достављају се од 18.04.2016. до 15.08.2016. године, лично или путем поште на адресу:

Културно-туристички центар „Стефан Немања“
Његошева 33
34220 Лапово

а име аутора и фотографија на е-маил: ктцснлапово@гмаил.цом.

Члан 12.
Трошкове доставе радова сносе уметници, а трошкове враћања радова сноси организатор.

Члан 13.
Контакт са ауторима обављаће се телефоном – факсом: 034/6851-361 и електронски: ктцснлапово@гмаил.цом. Контакте ће обављати Организациони одбор.

IV – Селекција радова

Селекцију радова извршиће Селекциона комисија.

Члан 14.
Организатор ће обавестити све ауторе о резултатима селекције и вратити одбијене радове до 25.08.2016. године. Рок за повратак изложених радова је 30 дана по затварању изложбе односно до 05.11.2016. године.

V – Каталог

Члан 15.
Организатор ће публиковати каталог у боји са каталошким подацима и једном или две репродукције рада сваког излагача. Аутори се одричу права накнаде за репродуковање рада у каталогу, као и за пропаганду изложбе у најширем смислу. Сваки излагач добиће два примерка каталога без надокнаде.

VI – Безбедност радова

Члан 16.
Организатор не сноси одговорност за оштећење радова у транспорту. Записник о оштећењу радова у транспорту биће одмах достављен ауторима. Радови ће бити осигурани у времену трајања изложбе.

Члан 17.
Организатор сноси одговорност за радове од тренутка преузимања до тренутка предаје у Пошти. Аутори чији радови, евентуално, буду оштећени кривицом организатора биће обештећене у износу утврђеном од стране Селекционе комисије. Уколико рад нестане кривицом организатора, биће обештећене у вредности утврђеној договором између аутора и организатора

VII – Награде

Члан 18.
Организатор не додељује новчане награде, али додељује статуе и дипломе у све три категорије као и робне награде. Посебно се додељује статуа свеукупном победнику изложбе. Фонд за награде X МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИКА „ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЛАПОВО“ износи 300.000 динара.

VIII – Завршне одредбе

Члан 19.
Изложба неће бити организована искључиво у случају ванредних околности.

Члан 20.
Потписивањем пријавног формулара, аутори прихватају све наведене одредбе Правилника и пословника X МЕЂУНАРОДНЕ ИЗЛОЖБЕ УМЕТНИКА „ГРАД МУЗЕЈ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ЛАПОВО“

У Лапову, 08. 04. 2016. год.
Организациони одбор